• Home
 • Obchodní podmínky

 

Provozovatelem těchto www a e-shopu je kamnářství A-Z KRBY s.r.o. IČO:09755101 s předmětem podnikání kamnářství a s provozovnou na adrese Kabešova 943/4 Praha 9 Vysočany - Harfa    190 00.

 

Jednotlivé zboží objednané bez montáže si můžete vyzvednout v naší provozovně nebo objednat dodání přepravní službou. Aktuální možnosti dopravy a platební podmínky jsou udedeny v listu doprava a platba.

 

Objednávka probíhá klasicky, tedy že zboží umístíte do košíku, zvolíte způsob odběru a platby a následně obdržíte potvrzení doručení provozovateli a následně potvrzení o přijetí objednávky či dotaz na její upřesnění. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

U některého zboží (zejména u krbových kompletů) je po přijetí poptávky nutno kontaktovat klienta z důvodu upřesnění (myšleno technické upřesnění nebo z důvodu zpracování návrhu - projektu a poté uzavřít smlouvu o dílo, atd.). U těchto případů  je tedy nákupní košík brán jako vážné míněná poptávka. Samozřejmě sleva za první kontakt přes internet platí.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

 

Na některé druhy zboží požadujeme zálohu, která slouží jako konečné potvrzení objednávky. Zda bude požadována je uvedeno při e-mailovém potvrzení objednávky od příslušného pracovníka. U staveb na klíč se záloha sjednává dle vzorové smlouvy o dílo. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Kupující má právo zboží zakoupené přes internet vyzkoušet a do dvou týdnů vrátit bez udání důvodu a kupní hodnota mu bude vrácena. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy který může kupující použít je zveřejněný na našich stránkách. Doporučujeme aby zboží bylo v originálním obalu a v co nejlepším stavu. Stav zboží by měl odpovídat vyzkoušení. Zboží které bude evidentně poškozené činností v rozporu s nutným vyzkoušením, tedy zničené neodbornou manipulací v rozporu s návodem k obsluze či vandalismem nelze považovat za opotřebení v důsledku standardního vyzkoušení a prodejce má právo přiměřeně snížit vracenou částku což může být v extrémním případě až do výše samotné kupní ceny. 

 

Veškerou komunikaci spojenou se záležitostmi ohledně e-shopu (zejména informace o zakázkách) je nejlepší provádět e-mailem (prosíme odpovědět na e-mail provozovny z kterého Vám přišlo potvrzení o přijetí nebo na objednavkywww@azkrby.cz), aby mohl být obchodní případ rychle identifikován a dohledán stav. V případě že se rozhodnete komunikovat jinak, je dobré znát čas odeslání a potvrzení objednávky a Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

 

Záruční lhůta není-li určeno jinak je dle zákona (dva roky). Veškeré informace k uplatnění reklamace a její vyřízení naleznte v níže uvedeném reklamačním řádu.

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Smluvní vztah zaniká buďto odstoupením některé ze stran ještě před dodáním, dále v případě vrácení zboží kupujícím v zákonné lhůtě a nebo po vypršení záruční lhůty. 

 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 

 


 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Reklamace probíhá písemnou formou viz. vzor reklamačního protokolu který naleznete na našich stránkách.

 

Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době záruční lhůty která je datována od převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

 

Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně prodávajícího. Optimální je originál dokladu o zakoupení.

 

Reklamaci Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit osobně v provozovně prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu provozovny.

 

Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. PŘI DODÁNÍ  zboží JE NUTNÉ aby kupující v přítomnosti dopravce ZBOŽÍ PŘEKONTROLOVAT zda nebylo při dopravě poškozeno !!! Nestačí tedy pouze prohlédnout obal jelikož ten nemusí být například při pádu krabice na plocho zjevně poškozen.  V případě poškození obalu či evidentního poškození zboží které je zjevné aniž by se muselo rozbalovat (např. chrastí střepy), zboží rovnou odmítněte přijmout.V případě zjištění poškození zboží po rozbalení které provedete ještě za přítomnosti řidiče proveďte s doručitelem zápis o poškození. V tomto zápisu je nutné ale uvést že kromě poškození zboží "byl poškozen i obal" nebo alespoň že na obalu byly známky drsného zacházení. Na pozdější reklamace ( tedy bez zápisu o poškození kde není uvedeno že byl poškozen i obal) nebere většina přepravců bohužel zřetel. Kritické jsou především šamotové tvarovky či skleněné prvky.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením Zboží
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
 • Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
 • Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího.

 

Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli. Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny.

 

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

 

Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

 

Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

 

Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.

 

Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

 

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2019 a nahrazuje veškerá předchozí znění.

nejremeslnici
Průvodce